Search
Close this search box.

[vc_row hide_on_states=”mobiles” bg_type=”image” parallax_style=”vcpb-vz-jquery” bg_image_new=”id^4493|url^https://savagenome.com/wp-content/uploads/2022/11/woman-sitting-mountain-top-scaled2.jpg|caption^null|alt^null|title^woman-sitting-mountain-top-scaled2|description^null” bg_image_repeat=”no-repeat” disable_on_mobile_img_parallax=”disable_on_mobile_img_parallax_value”][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

تست سلامت ژنتیکی ساواسلامت

برای درخواست کیت فرم زیر را پر کنید.[/vc_column_text][vc_row_inner columns=”2″][vc_column_inner width=”1/2″]

[/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row hide_on_states=”default,laptops,tablets” bg_type=”image” parallax_style=”vcpb-vz-jquery” bg_image_new=”id^4495|url^https://savagenome.com/wp-content/uploads/2022/11/res.jpg|caption^null|alt^null|title^res|description^null” bg_image_repeat=”no-repeat” disable_on_mobile_img_parallax=”disable_on_mobile_img_parallax_value”][vc_column width=”1/1″][us_separator size=”custom” height=”160px”][vc_column_text]

تست سلامت ژنتیکی ساواسلامت

برای درخواست کیت فرم زیر را پر کنید.[/vc_column_text][vc_row_inner columns=”2″][vc_column_inner width=”1/2″]

[/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row columns=”4″ mobiles_columns=”2″ columns_type=”” columns_reverse=”” ignore_columns_stacking=”” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2230px%22%2C%22margin-top%22%3A%2230px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%2230px%22%2C%22margin-right%22%3A%2230px%22%7D%7D”][vc_column css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2210px%22%2C%22margin-top%22%3A%225px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%225px%22%2C%22margin-right%22%3A%2210px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%2220px%22%2C%22border-left-width%22%3A%222%22%2C%22border-top-width%22%3A%222%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%222%22%2C%22border-right-width%22%3A%222%22%2C%22border-color%22%3A%22%2300bfa5%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22rgba%28106%2C106%2C106%2C0.65%29%22%7D%7D” width=”1/4″][us_image image=”4481″ size=”thumbnail” align=”center” onclick=”custom_link” link=”url:https%3A%2F%2Fsavagenome.com%2Fsava-psy-pack%2F|title:%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA|target:_blank”][us_text text=”پکیج سلامت روان” link_type=”custom” link=”url:https%3A%2F%2Fsavagenome.com%2Fsava-psy-pack%2F|title:%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA|target:_blank” hide_with_empty_link=”” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D”][/vc_column][vc_column css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%2220px%22%2C%22border-left-width%22%3A%222%22%2C%22border-top-width%22%3A%222%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%222%22%2C%22border-right-width%22%3A%222%22%2C%22border-color%22%3A%22%2300bfa5%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22rgba%28106%2C106%2C106%2C0.70%29%22%7D%7D” width=”1/4″][us_image image=”4488″ size=”thumbnail” align=”center” onclick=”custom_link” link=”url:https%3A%2F%2Fsavagenome.com%2Fsava-heart-pack%2F|title:%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D9%82%D9%84%D8%A8%20%D9%88%20%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82%20%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA|target:_blank”][us_text text=”پکیج قلب و عروق” link_type=”custom” link=”url:https%3A%2F%2Fsavagenome.com%2Fsava-heart-pack%2F|title:%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA|target:_blank” hide_with_empty_link=”” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D”][/vc_column][vc_column css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%2220px%22%2C%22border-left-width%22%3A%222%22%2C%22border-top-width%22%3A%222%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%222%22%2C%22border-right-width%22%3A%222%22%2C%22border-color%22%3A%22%2300bfa5%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22rgba%28106%2C106%2C106%2C0.75%29%22%7D%7D” width=”1/4″][us_image image=”4480″ size=”thumbnail” align=”center” onclick=”custom_link” link=”url:https%3A%2F%2Fsavagenome.com%2Fsava-healthy-eating%2F|title:%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA|target:_blank”][us_text text=”پکیج سلامت تغذیه” link_type=”custom” link=”url:https%3A%2F%2Fsavagenome.com%2Fsava-healthy-eating%2F|title:%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA|target:_blank” hide_with_empty_link=”” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D”][/vc_column][vc_column css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%225px%22%2C%22margin-top%22%3A%225px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%225px%22%2C%22margin-right%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%2220px%22%2C%22border-left-width%22%3A%222%22%2C%22border-top-width%22%3A%222%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%222%22%2C%22border-right-width%22%3A%222%22%2C%22border-color%22%3A%22%2300bfa5%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22rgba%28106%2C106%2C106%2C0.75%29%22%7D%7D” width=”1/4″][us_image image=”4487″ size=”thumbnail” align=”center” onclick=”custom_link” link=”url:https%3A%2F%2Fsavagenome.com%2Fsava-pharma-pack%2F|title:%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA|target:_blank”][us_text text=”تست فارماکوژنتیک” link_type=”custom” link=”url:https%3A%2F%2Fsavagenome.com%2Fsava-pharma-pack%2F|title:%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%20%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA|target:_blank” hide_with_empty_link=”” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]DNA  شما، کد حیاتی شما است. هر یک از ما باید بتواند به روایت بی پایان و جالبی که ژنتیک می تواند به ما بگوید دسترسی داشته باشد، آن را درک کند و از آن ها بهره مند شود. اینکه چگونه وارد دنیای DNA خود شوید و آن را کاوش کنید به خودتان بستگی دارد.

با استفاده از تست سلامت ژنتیک ساواسلامت، با استفاده از کامل ترین روش بررسی ژنتیکی و تحت نظر یک کلینیک تخصصی ژنتیک، زندگی خود را دگرگون کنید.

کار ما در ساواژنوم تنها بررسی تغذیه، تناسب اندام و مواردی این چنینی نیست، تیم ما متشکل از یک کلینیک کامل ژنتیکی و آزمایشگاه تخصصی است که تحت هدایت پزشکان متخصص ژنتیک است. این امر ما رو از سایر مراکز و شرکت ها که تنها واسطه انجام تست هستند متمایز می کند.گزارشات ما شامل تغذیه، تناسب اندام، حساسیت دارویی، بررسی بیش از ۵۰ بیماری شایع و در صورت درخواست مراجع کننده بررسی بیماری ارثی خاص می باشد.

چگونه DNA شما به یک گزارش تبدیل می شود؟

DNA  انسان از فردی به فرد دیگر تقریباً ۹۹.۵درصد یکسان است. با این حال، تفاوت های کوچکی وجود دارد که هر فرد را منحصر به فرد می کند. به این تفاوت ها واریانت می گویند. واریانت‌ها می‌توانند باعث بیماری‌های خاصی شوند، به بیماری‌ها یا صفات (همراه با محیط) کمک کنند یا تأثیری نداشته باشند.

DNA  شما از والدین شما – و والدین آن ها و…- منتقل شده است. خون و بزاق شما حاوی DNA سلول های شماست. ما یک کیت جمع آوری بزاق و دستورالعمل های ارائه نمونه خود را برای شما ارسال می کنیم.

کلینیک و آزمایشگاه ژنتیک ساواژنوم دارای گواهی نامه بین المللی ISO15189 است و با بهترین آزمایشگاه های دارای استاندارد CLIA و CAP در اروپا همکاری می کند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][us_image image=”3973″ size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

روشی ساده و بدون درد برای جمع آوری نمونه و دریافت گزارشات ژنتیکی خود

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row columns=”3″][vc_column width=”1/3″][us_image image=”3975″ size=”full” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22max-width%22%3A%2260%25%22%7D%7D”][vc_column_text]

درخواست کیت تست ساواسلامت

شما یک کیت جمع آوری بزاق ازما دریافت خواهید کرد، در صورت درخواست می توانید پیش از انجام تست یک جلسه مشاوره ژنتیک حضوری یا غیر حضوری تخصصی در کلینیک ساواژنوم دریافت کنید

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][us_image image=”3976″ size=”full” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22max-width%22%3A%2260%25%22%7D%7D”][vc_column_text]

نمونه خود را جمع آوری کنید

دستورالعمل ها را دنبال کنید، هماهنگی کیت خود را با پشتیبان ساواژنوم انجام دهید و دوباره به آزمایشگاه ما ارسال کنید

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][us_image image=”3977″ size=”full” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22max-width%22%3A%2260%25%22%7D%7D”][vc_column_text]

نتایج خود را دریافت کنید

بسته به تعداد گزارش های انتخابی، بین ۳ هفته تا ۲ ماه بعد به شما اطلاع داده می شود تا ریپورت های خود را دریافت کنید. سپس برای دریافت مشاره ژنتیک و تفسیر ژنتیکی گزارشات خود با پشتیبان هماهنگی ها انجام می شود

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

وقتی صحبت از سلامتی و ویژگی های شما می شود، DNA تنها بخشی از داستان است

یک چیز مسلم است: ژن ها اهمیت دارند. یک جهش ژنی می تواند باعث ایجاد برخی شرایط مانند کم خونی تالاسمی، سرطان، بیماری های قلبی، عقب ماندگی ذهنی و حرکتی و…. شود. اغلب، چندین ژن در ایجاد بیماری نقش دارند و با عوامل غیر ژنتیکی، مانند رژیم غذایی یا ورزش، برای تأثیرگذاری بر خطر بیماری عمل می کنند.

مثال هایپرکلسترولمی خانوادگی (FH) را در نظر بگیرید، وضعیتی که در آن انواع مختلف چندین ژن مختلف منجر به کلسترول بالا می شود. این امر خطر حمله قلبی، سکته مغزی و سایر مشکلات سلامتی را تا حد زیادی افزایش می دهد. بالا رفتن کلسترول با زمینه ژنتیکی حدود یک نفر از هر ۳۰۰ بزرگسال را تحت تاثیر قرار می دهد، که به این معنی است که نادر نیست. در میان بزرگسالانی که شایع‌ترین جهش‌های ژنتیکی را دارند، حمله قلبی یا مرگ ناگهانی قلبی ممکن است در میانسالی رخ دهد. کودکانی که دارای جهش ژنتیکی دو برابر کننده ریسک ابتلا به بیماری را در یکی از ژن های مرتبط با هایپرکلسترولمی خانوادگی هستند، ممکن است قبل از ۲۰ سالگی به دلیل بیماری قلبی عروقی بمیرند. اگر ریسک ابتلا زودتر در کودک یا بزرگسالی شناخته شود، درمان های اولیه برای کاهش خطر عوارض مانند داروهای کاهش دهنده کلسترول در دسترس شما است.

استفاده از کامل ترین روش ( توالی یابی کل اگزوم، WES ) به جای روش های سطحی معمول (Array) در تست های سلامت ژنتیکی، چیزی که بقیه به شما نمی گویند!!!

تست سلامت ژنتیکی در کلینیک و آزمایشگاه ساواژنوم بر پایه فناوری‌های توالی‌یابی نسل بعدی (NGS) می باشد. NGS مجموعه ای از فناوری ها است که امکان توالی یابی ژنوم بزرگ مانند ژنوم انسان را در مدت زمان کوتاهی فراهم می کند. از تکنیک توالی یابی برای شناسایی ترتیب نوکلئوتیدها در ژنوم شما یا مناطق هدف RNA یا DNA استفاده می شود. این فناوری‌ها به چندین هدف حیاتی در زمینه تحقیقات ژنتیکی دست یافته‌اند – مانند بهینه‌سازی قیمت نسبت به خدمت ارائه شده، شخصی سازی نتایج بر اساس درخواست های فرد، تجزیه و تحلیل  کامل داده‌ها، مقیاس‌پذیری و امکان استفاده از داده های خام تا پایان عمر متقاضی.

ما از پیشرفته‌ترین فناوری‌های آزمایش DNA برای اسکن ژنوم شما استفاده می‌کنیم تا بتوانیم کل داستان را در اختیار شما قرار دهیم – نه فقط چند جمله

در تکنیک NGS از فناوری جدید و پیشرفته ای استفاده می شود که به ما امکان می دهد مجموعه کاملی از DNA یا ژنوم شما را در یک زمان واحد بسیار کوتاه بخوانیم. ژنوم راهنمای دستورالعمل بدن شما است – حدود ۹۹ درصد از ژنوم در همه انسان ها یکسان است اما حدود ۳ میلیون تنوع ژنتیکی در این ۱ درصد تفاوت وجود دارد و این چیزی است که شما را به کسی که هستید تبدیل می کند. ما این تغییرات را با استفاده از تست توالی یابی کل اگزوم (WES) تجزیه و تحلیل می کنیم تا ترکیب ژنتیکی منحصر به فرد شما را آشکار کنیم.

با استفاده از تست سلامت ژنتیکی فردی ما، گزارش جامع و قابل پیگیری ارائه می‌دهیم که به بررسی ویژگی‌های بیولوژیکی شما می‌پردازد. در اینجا اطلاعات ارزشمندی در مورد رژیم غذایی، متابولیسم، فیتنس، شرایط سلامتی، بررسی بیش از ۵۰ بیماری شایع، عدم تحمل غذایی و آلرژی، الگوهای خواب، مورفولوژی بدن، حساسیت های دارویی و حتی شخصیت شما ارائه می دهیم.

تکنیک های توالی‌یابی نسل بعد مانند توالی یابی کل اگزوم (WES) مطمئن ترین و بهترین راه برای دست یابی به پزشکی شخصی (Precision Medicine) است، رویکردی انقلابی برای درمان و پیشگیری از بیماری ها در هر فرد به صورت اختصاصی شده برای او بر اساس ژنتیک شخص! با این روش نه تنها گزارشات تغذیه و فیتنس، بلکه می توان گزارشات کاملا پزشکی و بررسی بیماری ها را دریافت کرد و با اطمینان پیگییری های پزشکی برای پیشگیری، تشخیص یا درمان بیماری را انجام داد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][us_image image=”3972″ size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

گزارشاتی که پس از انجام تست سلامت ژنتیکی ساواسلامت دریافت می کنید

گزارش های سلامت و بیماری به دست امده از روش های بر اساس توالی یابی به شما این امکان را می دهد تا با اقدام های عملی، تغییرات پیشگیرانه و معناداری را در سبک زندگی و سلامت خود ایجاد کنید. از ایجاد یک برنامه ورزشی گرفته تا انتخاب موثرترین داروها برای بدن شما، از تغذیه مناسب تا پیشگشری از ابتلا به سرطان. با توالی‌یابی کل اگزوم و گزارشات، کلینیک و آزمایشگاه ساواژنوم می تواند به شما کمک کنند تا زندگی سالم‌تر، شادتر و آگاه‌تر داشته باشید.

گزارش تغذیه ژنتیکی ساواسلامت

گزارش تغذیه ژنتیک ساواسلامت به شما توصیه می کند که بر اساس ژنوم خود از چه مواد مغذی، ویتامین ها و غذاهایی اجتناب کنید یا به دنبال آن باشید. رژیم غذایی واقعا شخصی و مختص خودتان را دریافت کنید.

این گزارش در حدود ۹۶ صفحه و شامل بررسی انواع ویتامین ها، ماکرومغذی ها، میکرو مغزی ها، آنتی اکسیدان ها، کربوهیدرات ها، چربی ها، کافئین، مزه شناسی، الگوهای غذایی غیر نرمال، متابولیسم و آلرژی ها می باشد. در ابتدا خلاصه ای از وضعیت به صورت جدول  و در ادامه هر یک از موارد به دقت و توضیحات کامل به شما ارائه می شود.

این گزارش Nutrigenomic شخصی شماست که بینش ژنتیکی ارزشمندی را در مورد نیازهای غذایی منحصر به فرد فقط در شما ارائه می دهد. بر اساس DNA خودتان، بر اساس این گزارش مواد مغذی/مکمل های غذایی توصیه شده ای را که به دلیل تغییرات ژنتیکی خاص خود نیاز دارید، شناسایی کرده و در برنامه غذایی خود می گنجانید. گزارش تغذیه شما هر گونه استعداد ژنتیکی را که ممکن است در مورد نیازهای غذایی/ویتامینی داشته باشید را مشخص می‌کند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][us_image image=”3967″ size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]ورزشکاران، افراد با فعالیت ذهنی بالا، خانم ها پیش از بارداری و پس از بچه دار شدن، افراد دارای بیماری های خاص به خصوص سرطان، اطفال و به طور کل هر فردی که تغذیه صحیح نقش مهمی در سلامت سبک زندگی اش ایفا می کند از گروه های هدف انجام این تست هستند. این افراد با انجام تست تغذیه ژنتیکی ساواسلامت می توانند مکمل های غذایی خود را با اطمینان بالا انتخاب کنند، رژیم غذایی خود را کاملا مدیریت کنند و در مورد رژیم غذایی شخصی سازی شده/مصرف غذا بهینه به یک رویکرد قدرتمند و جامع در زندگی دست پیدا کنند.

گزارش تناسب اندام علمی ژنتیکی ساواسلامت

گزارش تناسب اندام علمی ژنتیکی ساواسلامت که توسط متخصصان ورزش و ژنتیک طراحی شده است، راهنمای تمرین شخصی و انتخاب های ورزشی است.

این گزارش تناسب اندام ژنتیکی شخصی شما است در ۸۰ صفحه که بینش ژنتیکی ارزشمندی را در مورد آمادگی جسمانی شخصی شما ارائه می دهد. موضوعات تحت پوشش شامل ورزش و ضربان قلب، قدرت، ریکاوری، تعادل، تحرک، رفلکس ها، چابکی، دقت، خطر آسیب، BMI، چربی، عضله، متابولیسم، فشار خون، کلسترول، انسولین و گلوکز است که در ابتدا به صورت خلاصه در یک جدول در ابتدای گزارش و سپس هر یک از موارد به تفصیل در ادامه گزارش آورده شده است. علاوه بر این، ویژگی های شخصیتی از جمله خوش بینی، رهبری، وظیفه شناسی، برون گرایی، یادگیری، تکانشگری، عصبانیت و حتی جنگ طلبی نیز در گزارش نشان داده شده است.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][us_image image=”3968″ size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]در این تصویر تنها بخشی از جدول خلاصه وضعیت ابتدای گزارش تناسب اندام علمی ژنتیکی ساواسلامت قابل مشاهده است.

گزارش تناسب اندام شما، هنگامی که به پزشک / متخصص مراقبت های بهداشتی / مربی شخصی واجد شرایط ارائه می شود، می تواند کلید طلایی شما برای رسیدن به تناسب اندام و سلامت جسمانی باشد. برای مثال، ممکن است علاقه مند به استفاده از گزارش خود برای تنظیم یک برنامه تناسب اندام برای قوی تر شدن از نظر بدنی یا به دست آوردن BMI سالم تر باشید. گزارش شما می تواند به شما کمک کند تا اهداف تناسب اندام قابل دستیابی را تنظیم و مدیریت کنید و حتی پتانسیل ویژگی های شخصیتی خود را روزانه به حداکثر برسانید.

این گزارش برای ورزشکاران حرفه ای، ورزشکاران آماتور، جوانان و نوجوانان، افراد درگیر کاهش و افزایش وزن و هر فردی که تناسب اندام و سلامت جسمانی اهمیت بالایی در زندگی او دارد بسیار کارآمد است.

گزارش سلامتی و استعدادهای ژنتیکی ساواسلامت

گزارش سلامتی و استعدادها ژنتیکی ساواسلامت در مورد خطر ابتلا به بیش از ۵۰ بیماری و شرایط بیشتر  اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد تا با نکات عملی به دست آمده از گزارش ما رویکردی پیشگیرانه برای سلامتی خود اتخاذ کنید.

گزارش سلامتی و استعدادها ژنومیک شخصی شما در ۱۰۸ صفحه است که بینش ژنتیکی ارزشمندی را در مورد سلامت کلی شما ارائه می دهد. این نشان می‌دهد که چگونه ژن‌های شما ممکن است خطر ابتلا به برخی شرایط/بیماری‌های سلامتی را افزایش دهند یا نه. موضوعات تحت پوشش شامل قلب و عروق، تنفس، دستگاه گوارش، کلیه، غدد درون ریز (هورمونی)، گوش، چشم، اسکلتی عضلانی، پوست، سلامت مردان، سلامت زنان، سلامت روان، سلامت باروری و سلامت خواب و بسیاری از موارد دیگر را در اختیار شما قرار می دهد.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][us_image image=”3969″ size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]در این تصویر تنها بخشی از جدول خلاصه وضعیت ابتدای گزارش سلامتی و استعدادها ژنتیکی ساواسلامت قابل مشاهده است.

گزارش سلامتی و استعدادها ژنتیکی ساواسلامت شما بینش‌های ژنتیکی شخصی را در اختیار شما قرار می‌دهد که چگونه، با همکاری پزشک/ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی خود، می‌توانید برنامه‌ای برای استفاده و پیشی گرفتن از ژن‌های خود برای زندگی طولانی‌تر و سالم‌تر تنظیم کنید.

گزارش حساسیت دارویی (فارماکوژنتیک) ساواسلامت

این گزارش فارماکوژنتیک شخصی شما در ۳۰ صفحه است که حاوی اطلاعات فراوان و دقیق در مورد چگونگی واکنش ژن های منحصر به فرد شما به داروهای خاص است. گزارش حساسیت دارویی (فارماکوژنتیک) ساواسلامت نشان می دهد که چه داروهایی ممکن است باعث بروز عوارض جانبی در شما شوند یا نه. گزارش شما بر اساس تجزیه و تحلیل مقادیر عظیمی از داده های ژنومی شما است. سپس بررسی ارتباط واریانت های ژنتیکی موجود در داده های ژنومی شما در مقایسه با واریانت های از پیش شناخته شده در علم ژنتیک صورت می گیرد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][us_image image=”3970″ size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]در این تصویر تنها بخشی از جدول خلاصه وضعیت ابتدای گزارش حساسیت دارویی (فارماکوژنتیک) ساواسلامت قابل مشاهده است.

واکنش همه ما به داروها متفاوت است و این می تواند به ساختار ژنتیکی منحصر به فرد خودمان برگردد. از آن جا که هر یک از ما بسیار منحصر به فرد هستیم، دارویی که ممکن است برای یک فرد موثر باشد، می تواند برای دیگری بی اثر باشد. همین امر در مورد ایمنی استفاده از داروها نیز صدق می‌کند: دارویی که می‌تواند برای یک فرد بی‌خطر باشد، می‌تواند برای فرد دیگری خطرناک باشد.

توجه داشته باشید که پس از دریافت نتیجه گزارش خود از قطع، کاهش یا افزایش دوز مکمل‌ها یا داروهایی که توسط ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی‌تان برایتان تجویز شده است، بدون مشورت با آن ها خودداری کنید. اگر سؤالی در رابطه با دارو یا مراقبت های بهداشتی دارید، لطفاً مطمئن شوید که فوراً با پزشک یا متخصص مراقبت های بهداشتی واجد شرایط مشورت کرده اید.

 

سوالات متداول

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_tta_accordion toggle=”1″ faq_markup=”1″ c_align=”center” title_tag=”h2″][vc_tta_section title=”چگونه بهترین انتخاب را برای آزمایشگاه ارائه دهنده خدمات ژنتیک سلامت داشته باشیم؟” active=”1″][vc_column_text]اگر به دریافت خدمات ژنتیک سلامت (اعم از مشاوره، آزمایشات و تفسیرها) علاقه دارید، در مورد مراکزی که این خدمات را ارائه می دهند به خوبی تحقیق کنید.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”آیا مرکز مورد نظر تنها یک شرکت واسطه انجام تست است؟ آیا فقط یک آزمایشگاه ژنتیک است؟ و یا کلینیک ژنتیک و پزشک متخصص هم در مرکز وجود دارد؟” active=”1″][vc_column_text]در کلینیک و آزمایشگاه ژنتیک ساواژنوم، مراجعین محترم از صفر تا ۱۰۰ خدمات را با بهترین کیفیت دریافت خواهند کرد. در مجموعه ساواژنوم علاوه بر کلینیک و آزمایشگاه ژنتیک، امکان ارجاع مراجعین به پزشکان متخصص در سایر شاخه ها وجود دارد و خدمات به زبان های فارسی، انگلیسی، کردی و فرانسوی ارائه می گردد.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”آیا مرکز دارای متخصصین ژنتیک با تجربه مانند متخصصین ژنتیک پزشکی و مشاوران ژنتیک در کارکنان خود است؟ اگر در مورد نتایج آزمایش خود سؤالی دارید، آیا مرکز مشاوره با متخصص ژنتیک ارائه می دهد؟” active=”1″][vc_column_text]در کلینیک و آزمایشگاه ژنتیک ساواژنوم، تیم متشکل از متخصصین بیوانفورماتیک و ژنتیک به همراه پزشک متخصص ژنتیک در تمامی مراحل شما را به صورت حضوری، تلفنی و آنلاین پشتیبانی می کنند.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”آیا مرکز توضیح می دهد که برای چه درخواست هایی تغییرات ژنتیکی شما را آزمایش می کند؟ آیا این شامل شواهد علمی است که آن تغییرات را با یک بیماری یا ویژگی خاص مرتبط می کند؟ آیا محدودیت های آزمون و تفسیر نتایج مشخص شده است؟” active=”1″][vc_column_text]

همان طور که پیش تر توضیح داده شد، در کلینیک و آزمایشگاه ژنتیک ساواژنوم از تکنیک توالی یابی تمام اگزوم (WES) به عنوان کامل ترین روش برای انجام تست ژنتیک سلامت مراجعین استفاده می شود. در نتیجه به جز ۴ گزارش اصلی (ریپورت ژنتیک و ورزش، ریپورت ژنتیک و تغذیه، ریپورت ژنتیک وحساسیت های دارویی، ریپورت بررسی بیش از ۵۰ بیماری های شایع برای سلامت) هر گونه تحلیل مضاعف برای بیماری های خاص را نیز می توان انجام داد.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”آیا مرکز نشان می دهد که چگونه از حریم خصوصی اطلاعات شما محافظت می کند و داده های ژنتیکی شما را ایمن نگه می دارد؟ آیا این اطلاعات شامل اقدامات کنونی حفظ حریم خصوصی و آنچه ممکن است در آینده برای داده های ژنتیکی شما بیفتد می شود؟” active=”1″][vc_column_text]در مرکز ساواژنوم تمامی اطلاعات شما اعم از داده های خام و گزارشات، تنها در دسترس شما و تیم پزشکی شما قراردارد.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]