Search
Close this search box.

خدمات آزمایشگاه ژنتیک

“آزمایش بررسی کامل ژنتیکی توالی یابیِ DNA (توالی یابی کل اگزوم و کل ژنوم)”

با استفاده از آزمایش های توالی یابی کل اگزوم و کل ژنوم تمامی جهش های ژنتیکی شما غربالگری و موارد بیماری زا شناسایی می شود. شناسایی جهش ‌های بیماری زا در موارد زیر حیاتی است