ساوامگ

آتروفی عضلانی نخاعی یا sma چیست؟

آتروفی عضلانی نخاعی

آتروفی عضلانی نخاعی  (Spinal Muscular Atrophy) فهرست آتروفی عضلانی نخاعی  (Spinal Muscular Atrophy)انواع آتروفی عضلانی نخاعی (SMA)شیوع آتروفی عضلانی نخاعی…
آیا جواب نامطلوب در آزمایش های پیش از ازدواج، می تواند مانع از ازدواج شود؟

موانع ژنتیکی در ازدواج

آیا جواب نامطلوب در آزمایش های پیش از ازدواج، می تواند مانع از ازدواج شود؟ فهرست آیا جواب نامطلوب در…
SAVA g5
امتیاز دهید